Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie/ kwarantannie w warunkach domowych/ w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (maseczki, odległość 1,5m). 

Przy wejściu do budynku szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk.

Opiekunowie uczniów klas I sp odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły i sali lekcyjnej, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i a na terenie szkoły mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.

Sekretariat : czynny dla Rodziców w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 12.00

(wejście od Placu Kościuszki; dzwonek lub telefon; każde wejście Rodzica, opiekuna i innych osób będzie rejestrowane)

Zalecamy też kontakt telefoniczny lub mailowy

e-mail : zspnr2@pleszew.pl

telefon: 509 205 502

Dyrektor- przyjmuje osobiście Rodziców i inne osoby po uprzednim umówieniu się

telefon : 501 512 864

e- mail romakaczmarek@vp.pl

e- dziennik

Pedagog szkolny : przyjmuje osobiście Rodziców po uprzednim umówieniu się

telefon: 604 509 713

e-mail:romanaadamek@interia.pl

e- dziennik

Kierownik świetlicy: : przyjmuje osobiście Rodziców po uprzednim umówieniu się

telefon: 502 812 902

e-mail; a.nadobna@wp.pl

e-dziennik

Intendent przyjmuje dostawców w godzinach pracy po uprzednim umówieniu się telefonicznym

telefon: 502 812 902

Szybka ścieżka kontaktu z rodzicami i opiekunami

 • Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w szkole zobowiązuje się do przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu ze szkołą.

 • Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów ze szkoły
  w godzinach pracy placówki.

 • Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych, adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery do zakładów pracy.

 • Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do teczki wychowawcy, a kopia jest dostępna w sekretariacie szkoły.

 • Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny mogą być udostępniane przez Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych: rodo@cuw.pleszew.pl

Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie
w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

]

Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia dyrektora/wicedyrektora, który sam lub zlecając to pielęgniarce szkolnej umieszcza ucznia w izolatce zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Do czasu przyjazdu rodziców/ opiekunów sprawuje nad uczniem opiekę.

Pobyt uczniów w szkole:

 • uczniowie klas I -III zaczynają zajęcia o godzinie 8.15; wchodzą brązowymi drzwiami w budynku edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci przebywające wcześniej w świetlicy zaprowadzają wychowawcy świetlicy.

 • przerwy w zajęciach w kl. I-III ustala i określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Przerwy dla klas I-III nie będą kolidować z przerwami klas starszych.

 • uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wyznaczonymi w odrębnych ustaleniach wejściami. Dotyczy to również przebywania na przerwach i wyjścia po zakończonych lekcjach.

 • klasy IV- VIII mają przydzielone „swoje klasy” za wyjątkiem informatyki, chemii i wychowania fizycznego według odrębnych ustaleń.

– obiady w stołówce szkolnej wydawane są według odrębnego harmonogramu

– biblioteka szkolna pracuje według odrębnego harmonogramu,

– w każdej sali lekcyjnej będzie znajdował się dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Podczas przerw spędzanych na korytarzach szkolnych uczniowie mają mieć założone maseczki.

Odzież wierzchnia: klasy VII i VIII pozostawiają w przydzielonych im salach lekcyjnych pozostałe klasy w wyznaczonych miejscach w szatni.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Należy wietrzyć sale lekcyjne. Korytarze i inne pomieszczenia szkoły wietrzone są co najmniej raz na godzinę,

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.