Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Uczeń, który chce korzystać z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

 • Zapisuje się u kierownika świetlicy w wyznaczonych dniach i godzinach oraz dostarcza podpisaną przez rodzica umowę dotyczącą korzystania z obiadów,
 • Podaje termin, od kiedy, do kiedy będzie korzystał z obiadów,
 • W przypadku rezygnacji z obiadów w ciągu roku szkolnego zgłasza ten fakt u kierownika świetlicy w formie pisemnej, do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację, np.: jeżeli uczeń zrezygnuje z obiadów w miesiącu lutym, to musi to zgłosić do końca stycznia. W przeciwnym razie uczeń poniesie koszty obiadów za luty, pomimo, że nie będzie z nich korzystał.
 • Zobowiązuje się do wpłacania należności za obiady do 8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby dni pobytu, która zostanie uzgodniona z Kierownikiem Świetlicy.
 • W razie dłuższej nieobecności zgłasza ten fakt u kierownika świetlicy i podaje czas jej trwania. Istnieje wtedy możliwość odpisu za niewykorzystany obiad. Odpisy będą honorowane za pierwszy dzień zgłoszenia. Osoby, które nie zgłoszą nieobecności poprzez e-dziennik, nie będą miały zmniejszonych kosztów. W czasie choroby dziecka jest możliwość zabierania obiadów w swoich naczyniach do domu, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy.

Przykład:

Uczeń zachoruje w danym dniu, pójdzie do lekarza i otrzyma 5 dni zwolnienia. W tym samym dniu Rodzic dokona zgłoszenia przez e-dziennik kierownikowi świetlicy. Wtedy liczy się odpis od następnego dnia. W tym przypadku 4 dni. Nie liczymy dnia, w którym zgłoszono nieobecność.

Każdy, kto zdeklaruje się na obiady zobowiązany jest:

 • regularnie uczęszczać do stołówki na obiady,
 • zachowywać się kulturalnie w czasie jedzenia,
 • odnosić brudne naczynia na wyznaczone miejsce,
 • przestrzegać godzin wydawania posiłków,
 • ponosić koszty za zniszczone przez siebie naczynia i wyposażenie stołówki,
 • przestrzegać w/w regulaminu.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu uczeń nie będzie mógł korzystać z posiłków.