REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 7. podnoszenie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),
 9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
  i problemowymi.

Szczegółowe cele i zadania świetlicy są zawarte w programie wychowawczym świetlicy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

II. Założenia organizacyjne.

 1. Świetlica jest czynna w godz. 700 – 1630 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej.
 7. Opieką świetlicy zostają objęci również uczniowie, którzy dojeżdżają z Brzezia i spoza Pleszewa skierowani do świetlicy przez dyrekcję uczniowie klas z powodu nieobecności nauczyciela, dzieci nie uczęszczające na lekcje religii oraz uczniowie zwolnieni z lekcji pływania.
 8. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 9. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych Szkoły.
 10. Rodzice mogą wspomagać działalność świetlicy przekazując dobrowolnie gry, zabawki oraz materiały plastyczne, artykuły papiernicze.
 11. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje kierownik świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 4. Opieki wychowawczej.
 5. Poszanowania godności osobistej.
 6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do;

 1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy
 2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie
 3. Współpracy w procesie wychowania
 4. Pomagania słabszym
 5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

VI. Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

 1. pochwały ustnej,
 2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
 3. nagrody rzeczowej,
 4. dyplomu.

Kary:

Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 1. upomnienie ustne,
 2. ostrzeżenie w obecności grupy,
 3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 4. wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania,
 5. skreślenie z listy wychowanków świetlicy,
 6. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

VII. Dokumentacja świetlicy:

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja

 1. Elektroniczny dziennik zajęć w świetlicy

Poza tym znajduje się jeszcze:

 1. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej z podziałem na miesięczny harmonogram zajęć.
 2. Program Wychowawczy świetlicy szkolnej
 3. Ramowy rozkład dnia pracy w świetlicy.
 4. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka, wraz z instrukcją zachowania się uczniów dojeżdżających z Brzezia w czasie dowozu. (Dotyczy uczniów dojeżdżających).
 6. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 7. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
 8. Regulamin spożywania śniadania i picia herbaty.
 9. Regulamin dowozów i odwozów uczniów
 10. Regulamin odbioru i picia mleka w stołówce
 11. Kontrakt grupowy.
 12. Analiza pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

VIII. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej.

 1. Integralną częścią świetlicy jest stołówka wydająca obiady od 11.30 do13.45,
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada intendent szkolny.
 4. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiada wychowawca świetlicy i nauczyciel dyżurujący.
 5. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.
 6. Spożywający posiłki mają obowiązek:
 • przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,
 • ubranie wierzchnie zostawiać w szatni, a plecaki poza stołówką w wyznaczonym miejscu.
 • kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,
 • jeść tylko przy stolikach,
 • po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.
 1. Zabrania się rodzicom wchodzenia na stołówkę.