1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Jasne określenie jej kryteriów pozwala uniknąć nadmiernego subiektywizmu, dając jednocześnie uczniom możliwość przewidywania konsekwencji swoich zachowań.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom;
  8. noszenie stroju szkolnego.
 4. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 120 punktów. Wszelkie działania pozytywne nagradzane są dodatnią liczbą punktów, negatywne – punktami ujemnymi. Punkty z zachowania przyznają w ciągu całego roku szkolnego nauczyciele prowadzący ucznia w porozumieniu z jego wychowawcą. Uwzględnia się każdy, kolejny przejaw aktywności (ilość punktów za kolejny udział w konkursie zawodach, itp.).
 5. Liczbę punktów, które może otrzymać uczeń przy ocenie swojego zachowania opisuje tabela:
DZIAŁANIA POZYTYWNE Punkty
I. Reprezentowanie szkoły  
 1. Godne reprezentowanie szkoły  w konkursach pozaszkolnych zakończonych zdobyciem wyróżnienia, tytułu laureata lub finalisty, zakwalifikowaniem do kolejnego etapu.
20
2. Udział w zawodach sportowych na szczeblu miasta, rejonu, województwa – w zależności od rangi zawodów. 1-10
3.  Udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego lub w szkolnych zawodach sportowych, rekreacyjnych, rajdach

–       Za uzyskanie najlepszego wyniku na poziomie klas dodatkowo 5 pkt.

1-10
II. Praca na rzecz szkoły  
4. Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Radzie Miejskiej   (raz w okresie potwierdzony przez opiekuna). 1-20
5.  Prace podnoszące poziom estetyczny szkoły (raz w okresie). 5
6. Udział w organizacji imprezy szkolnej . 5-10
7. Udział w imprezie szkolnej odbywającej się poza zajęciami edukacyjnymi ucznia . 5
8. Praca w chórze, bibliotece lub teatrze szkolnym (raz w okresie, potwierdzona przez opiekuna). 10
9. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, udokumentowana praca w organizacjach pozaszkolnych,  klubach sportowych, szkole muzycznej itp. (raz w okresie). 5-10
III. Praca na rzecz klasy  
10.  Udział w pracach Samorządu Klasowego (raz w okresie). 5-10
11. Prace podnoszące poziom estetyczny klasy (dekoracja klasy lub aranżacja klasowej gazetki). 5-10
12. Organizacja imprezy klasowej, wycieczki. 5-10
IV. Działania na rzecz innych  
13. Wolontariat (udokumentowany, potwierdzony przez opiekuna) . 20
14. Udział w zorganizowaniu uroczystości, imprez miejskich lub środowiskowych. 10
15. Opieka nad dłużej nieobecnym kolegą ( raz w okresie, za jednego ucznia). 10
16.  Pomoc w nauce (w porozumieniu z wychowawcą) uczniom/kolegom mającym trudności (raz w okresie, za jednego ucznia). 10
V. Wyróżniająca się frekwencja  
17. 0-10 godzin opuszczonych, usprawiedliwionych w okresie. 10
18.  za 100% frekwencję w danym miesiącu. 2
VI. Punkty przyznawane przez wychowawcę. 0-20
  DZIAŁANIA NEGATYWNE (każdy przypadek)  
I. Lekceważenie obowiązków szkolnych  
1.     Palenie papierosów w szkole i poza nią . -10
2.     Niewłaściwy strój szkolny. -5
3.     Opuszczenie jednej lekcji bez usprawiedliwienia . -5
4.     Przeszkadzanie na lekcjach . -5
5.     Spóźnienie (powyżej 3)    . -2
6.     Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych  . -5
7.     Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości  i imprez szkolnych . -5
8.     Korzystanie z telefonu komórkowego  i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach edukacyjnych bez zgody nauczyciela. -10
9.     Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela lub dyrekcji szkoły . -20
10.  Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, np. biblioteki, pracowni szkolnych, boiska . -10
11.  Niedotrzymywanie terminów obiegu dokumentacji szkolnej . -5
12.  Niszczenie mienia szkoły (zwrot kosztów naprawy) . -50
13.  Opuszczenie terenu szkoły -10
II. Niewłaściwe zachowania wobec kolegów  
14.   Dokuczanie, ubliżanie, wulgarne słownictwo . -10
15.  Zaczepki fizyczne . -10
16.  Niszczenie mienia innych osób (zwrot kosztów naprawy) . -10
III. Niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły  
17.  Niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły, oszustwo, aroganckie zachowanie . -10
18.  Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań wobec pracowników szkoły . -10
    IV.  Samoocena ucznia 1-10
     V. Ocena uczniów klasy 1-10
Suma punktów  

6. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali

wzorowe od 160 punktów

bardzo dobre od 140 do 159 punktów

dobre od 120 do 139 punktów

poprawne od 100 do 119 punktów

nieodpowiednie od 80 do 99 punktów

naganne poniżej 79 punktów.

7. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeśli w danym okresie otrzymał powyżej 10 punktów ujemnych.

8. Gradację kar pomija się w przypadku szczególnie rażących wykroczeń przeciw dyscyplinie i Statutowi Szkoły.

9. W szczególnych i uzasadnionych okolicznościach wychowawca ma prawo do indywidualnego odstępstwa od ustalonych kryteriów. Wychowawca podejmuje taką decyzję po uprzednim przedstawieniu jej Zespołowi Wychowawczemu Szkoły.

10. W przypadku, gdy uczeń uzyska średnią, co najmniej 4,75 wychowawca ma prawo do podwyższenia o jeden stopień oceny zachowania.

11. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w pierwszym i drugim okresie.

12. Uczeń może poprawić swoją roczną/śródroczną ocenę zachowania o jeden stopień wykonując zadania na rzecz szkoły lub/i w ramach wolontariatu w wymiarze min. 50 godzin ( udokumentowanych na piśmie) i nie może w tym czasie otrzymać ujemnych punktów za zachowanie.