PROJEKT EDUKACYJNY – INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Tytuł innowacji : Tu jestem bezpieczny.

Celem jest przygotowanie uczniów do pełniejszej integracji w obrębie społeczności szkolnej. Innowacja ma zapewnić wyeliminowanie zachowań agresywnych i wyrobienie nawyku przestrzegania kultury słowa.

Projekt realizowany jest w zespole edukacji wczesnoszkolnej.

Innowacja została przyjęta pod numerem 261.

http://ko.poznan.pl/?page=eksperymenty_i_innowacje_pedagogiczne

I Cele główne

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy u dzieci klas I-III
 2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole
 3. Rozwijanie wzajemnego szacunku oraz przyjaźni z rówieśnikami
 4. Rozbudzanie życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych
 5. Troska o bezpieczeństwo własne i innych
 6. Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego

II Cele szczegółowe

  1. Wzmacnianie więzi koleżeńskich w klasie
  2. Integracja uczniów w szkole
  3. Kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacjach trudnych (konflikt, przemoc)
  4. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z sytuacją przemocy, agresji
  5. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym
  6. Zrozumienie potrzeby udzielania wzajemnej pomocy i zwiększanie zaufania

do samego siebie

  1. Zminimalizowanie złych wzorców zachowań (złość, dokuczanie, bójki, wyśmiewanie, przezywanie)
  2. Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie uczniów

do kulturalnego zachowania się w relacjach z innymi osobami

  1. Doskonalenie umiejętności współżycia w zespole

i przestrzegania obowiązujących w nim zasad

 1. Rozwijanie współodpowiedzialności uczniów za porządek

 

w klasie, na korytarzu, stołówce, boisku itp.

 

Treści wychowawcze

 1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Stworzenie bezpiecznego środowiska:
  • zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole,
  • opracowanie klasowych kodeksów / kontraktów/ – pokazanie sposobów rozwiązywania problemów bez przemocy oraz reagowania w sytuacji presji i zagrożeń,
  • przygotowanie ucznia do współpracy i działania w grupie
 1. Podnoszenie kultury osobistej na co dzień:
  • szacunek do siebie i innych,
  • wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
  • poszanowanie mienia wspólnego, symboli narodowych i religijnych,
  • wyrabianie i kształtowanie obiektywnego spojrzenia na zachowanie swoje i innych.
 1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
  • wskazanie osób mogących udzielić wsparcia,
  • kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacji nacisku,
  • kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych wyborów i decyzji.
 1. Prowadzenie zdrowego trybu życia:
  • troska o zdrowie swoje i kolegów,
  • unikanie niebezpieczeństw, hałasu,
  • bezpieczne organizowanie sobie czasu wolnego
  • dbanie o porządek w swoim otoczeniu,
  • utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, skaleczenia.

Metody i formy pracy

Aby ułatwić uczniom radzenie sobie z problemami przemocy i agresji, będziemy stosować różnorodne metody i formy pracy:

  • krąg uczuć – klasowe powitanie i pożegnanie,
  • drama – odgrywanie scenek na wybrane tematy, by dać możliwość przeżycia sytuacji mogącej się wydarzyć w życiu,
  • dyskusja, rozmowa – wymiana poglądów nad problemem,
  • „burza mózgów” – stworzenie listy pomysłów na rozwiązanie danego problemu,
  • gry i zabawy integracyjne – wzmacnianie więzi w grupie,
  • uzupełnianie zdań (rundki),
  • debata „za i przeciw”,
  • ankiety,
  • konkursy,
  • turnieje sportowe.

Oczekiwane efekty

 1. Zmniejszenie liczby przypadków zachowań agresywnych
 2. Ograniczenie ulegania negatywnym wpływom rówieśników
 3. Uzyskanie poprawnych relacji interpersonalnych:
  • uczeń – uczeń,
  • uczeń – nauczyciel,
  • nauczyciel – rodzic,
  • dziecko – rodzic.
 4. Poprawa zachowania uczniów na terenie szkoły (stołówka, korytarz, boisko, biblioteka itp.) i poza nią,
 5. Udzielanie pomocy kolegom i koleżankom w różnych sytuacjach , dostrzeganie problemu, szanowanie potrzeb i rozumienie uczuć innych.

Ewaluacja

Ewaluacja będzie polegała na analizowaniu całego procesu, który dokonuje się w szkole przy użyciu ankiet skierowanych do rodziców, uczniów oraz obserwacji zachowań uczniów w trakcie realizacji innowacji.

Działania w obrębie zaplanowanych miesięcznych haseł

,,Mówię dzień dobry , do widzenia”

KOLOR ŻÓŁTY

,,Mówię proszę, dziękuję”

KOLOR CZERWONY

,,Uśmiecham się”

KOLOR NIEBIESKI

,,Przepraszam i wybaczam”

KOLOR ZIELONY

,,Szanuję Cię”

KOLOR BIAŁY

,,Bawię się”

KOLOR POMARAŃCZOWY

,,Mówię TAK, mówię NIE”

KOLOR BIAŁO-CZARNY

,,Potrafię słuchać”

KOLOR RÓŻOWY

,,Pomagam innym”

KOLOR POPIELATY

,,Jestem bezpieczny”

KOLOR FIOLETOWY